Tietoturva- ja rekisteriseloste - Onnipyörä

Tietoturva- ja rekisteriseloste

Tietoturva- ja rekisteriseloste

Onnipyörä Oy:n asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Onnipyörä Oy (y-tunnus: 3002222-7)
 • Käyntiosoite: Viilarinkatu 1, 20320 Turku
 • Postiosoite: Viilarinkatu 1, 20320 Turku
 • Puhelin: 044 989 2441

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 • Tomi Kotiranta
 • c/o Onnipyörä Oy
 • S-posti: tomi@onnipyora.fi

3. Rekisterin nimi

Onnipyörä Oy asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen,
tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolten
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja
analysointiin, asiakasviestintään, profilointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin,
markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), väärinkäytösten ehkäisyyn
ja tutkimiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä
rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin sisältämiä
henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti
rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä
rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin
osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan
konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • asuinmaa
 • titteli
 • siviilisääty
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • kieli
 • ansiotaso
  Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:
 • asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat,
  nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja ostoprosessin eri
  vaiheet ja tapahtumat
 • valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
 • pankkiyhteystiedot
 • henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa olevilta, maksullisia
  tuotteita / palveluja hankkivilta asiakkailta • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien
  rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn
  asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja
  medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
 • rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa
  mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
 • ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • sijaintitiedot
 • muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten muun muassa evästeiden avulla
  kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot
 • henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä
 • ammattiliiton tai muun vastaavan liiton jäsenyys
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot Yritystiedot, kuten:
 • yritys
 • asema työpaikalla
 • tehtäväalue yrityksessä
 • yrityksen toimiala
 • yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • työsähköpostiosoite
 • työpikaviestiosoite

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan ryhmätilauksen tehneeltä
taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän
järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien
tekniikoiden avulla. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän

toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä henkilöstä on tietoa
saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä,
luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä
sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja
tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. Tiedot tiettyyn ammattiliittoon tai
–ryhmään kuulumisesta voidaan saada ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta. Mikäli asiakas on
rekisteröitynyt rekisterinpitäjän tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön
verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns.
havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille
markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Tapahtuma- ja koulutuspalveluiden kulloisetkin yhteistyökumppanit saavat säännönmukaisesti
tapahtumaan tai koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tiedot. Mikäli rekisterinpitäjä on
sopimusehdoin sitoutunut olemaan luovuttamatta tietoja palvelun ulkopuolelle, noudatetaan
ensisijaisesti sopimusehtoja. Seuraavien palveluiden käyttäjien tietoja ei missään tilanteessa
luovuteta kyseisen palvelun ulkopuolelle: Lakimiesmatrikkeli, Valtiokalenteri ja sanakirjapalvelut.
Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen
rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
suoramarkkinointirekistereihin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun
perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä
tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti
käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että
asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän
työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se
heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa
yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä
rekisterinpitäjän asiakaspalveluun. Rekisteröity voi estää tai poistaa evästeet
selaimen asetusten avulla.

Just some custom HTML